Laidback Luke – Live @ Storm (Shanghai) – 04-10-2015