Zack Roth pres. Silk Royal Showcase 110 w/ Thomas Penton